Výtěžek charitativní burzy

Vážení rodiče a přátelé naší mateřské školy,

 velice Vám děkuji za Vaši účast v charitativní burze, která se konala v uplynulém týdnu.

Za prodané zboží se utržilo 18 322,00Kč, které budou užity na podporu  Loutek v nemocnici a zčásti i pro děti naší mateřské školy.

 

Neprodané zboží :

– bylo poskytnuto zčásti FN Motol

– bylo odvezeno do Diakonie Broumov, která po roztřídění předá věci potřebným a neupotřebitelné pak k průmyslovému zpracování.

 

Ještě jednou všem děkuji – dárcům, nakupujícím a také všem kteří pomáhali s organizací.

 

Dagmar Vávrová Čermáková

ředitelka školy

Info k nástupu do MŠ od 1.9.2021

Info k rozdělení dětí do jednotlivých tříd viz  – zpráva Lyfle, pokud jej nemáte – pak v emailu.

V případě, že se Vaše dítě vrací ze zahraničí – věnujte prosím pozornost informacím v sekci Pravidla pro návrat dětí po pobytu v zahraničí

Provoz MŠ 6.30 – 17:30

Před vstupem do MŠ je nutné odevzdat Čestné-prohlášení-Covid-19 vyplněné prohlášení zák. zástupce  –  formuláře budou k dispozici také u vstupu do pavilonů MŠ

 

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se Vaše děti

Vstup třetích osob do budovy od pondělí 31.5.2021

Od pondělí 31.5.2021 je opět povolen vstup třetích osob do budovy, děti mohou být přiváděny průběžně až do šaten.

Prosím o dodržování hygienických pravidel. Vstup do budovy i nadále pouze s respirátorem s výjimkou dětí do 6 let. Vzhledem k tomu, že dětem musí být i nadále měřena teplota, prosím přivádějte i nyní děti do 8.00, pozdější příchody narušují výchovně vzdělávací činnost.

Děkuji všem za pochopení a trpělivost

1. fáze návratu dětí do mateřské školy

MŠ je otevřena od 3.5.2021 – prosím sledujte aktuální situaci – viz Hygienická opatření COVID 19

O konkrétním datu otevření MŠ budete informováni zde a na Lyfle

V souladu s dnešním ( 01.04.2021) prohlášení ministra školství nebudou roušky pro děti v MŠ povinné,

 v případě další změny,  opět podám informaci.

Vážení rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou, 

 v souladu s opatřením MŠMT k návratu dětí do škol – prosím s předstihem  připravte pro svoje děti:

1x originální balení obličejových masek splňující standardy MO MZd

v balení musí být nejméně 35 ks  na jeden týden

Zdravotnický prostředek
Výrobek musí výrobek splňovat podmínky zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (ve smyslu
nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a směrnice (EU) 93/42/EHS), nebo nařízení (EU) 2017/745). Výrobce/dovozce musí
vystavit „Prohlášení o shodě“, tedy CE – bez čísla. Za funkčnost a bezpečnost poté zodpovídá výrobce/prodejce.
OOPP musí mít vždy návod k použití. V ČR platí ještě povinnost, registrovat výrobky i samotné ekonomické
subjekty (výrobce, dovozce, distributory) v registru pro zdravotnické prostředky (RZPRO).
Případné kontroly provádí SUKL.

Z hygienických důvodů bude balení nerozbalené.

Každé balení bude zřetelně označeno jménem a příjmením dítěte. Z toho balení budou dítěti vydávány ochranné pomůcky v průběhu dne a to zejména:

 při příchodu do třídy

po svačině

po obědě

po odpolední svačině

kdykoli v průběhu dne, kdy dojde k poškození masky ( např. pádem na zem v průběhu pobytu venku apod.)

O výdeji masky bude u každého dítěte veden záznam, který bude udávat počet masek vydaných v konkrétním dnu.

 

Zapojte se do tvořivé přehlídky Múzy na dálku!

Jak se zapojit?
Namalujte či nakreslete obrázek, napište nám báseň či krátký příběh, zazpívejte nebo složte písničku a pošlete do 30. 4. 2021 svá umělecká dílka a souhlas s publikací na email nadalku@praha5.cz

Vaše dílka uvidí ostatní uživatelé a odborná porota. Některá díla budou oceněna! Díla nám můžete posílat do kategorii výtvarné, hudební a literární.

Návod jak se přihlásit, naleznete zde.

Uzavření MŠ

Z důvodu protiepidemických opatření je mateřská škola od 01.3.2021 uzavřena.

více informací naleznete zde

Jarní prázdniny

22.2. – 28.2.2021 pro Prahu 1 až 5

 

V následujícím týdnu jsou jarní prázdniny

  • Děti, které jsou „ povinně předškolní“ nemusí na tento týden dokládat písemnou omluvenku, ani žádat o uvolnění. Je však nutné je omluvit běžným způsobem – tedy emailem, na Lyfle, ve třídě nebo na záznamník.

Přejeme krásné počasí a dobrou náladu 🙂 

Karanténa – Tygříci , Slůňata

ve dnech 27. 1., 28. 1. a 29. 1. 2021 byly/byli v kontaktu děti I. a II. odd./zaměstnanci naší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi sdělených kontaktů  shledány důvody pro karanténní opatření do 6. 2., 7. 2. a 8. 2. 2021 (doba karanténních opatření se počítá od posledního kontaktu v minimální délce deseti dnů).

 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.  

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

 

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí) u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte nikoli zákonných zástupců, pro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

 

Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění osoba v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na ní nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.

 

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html