Vstup třetích osob do budovy od pondělí 31.5.2021

Od pondělí 31.5.2021 je opět povolen vstup třetích osob do budovy, děti mohou být přiváděny průběžně až do šaten.

Prosím o dodržování hygienických pravidel. Vstup do budovy i nadále pouze s respirátorem s výjimkou dětí do 6 let. Vzhledem k tomu, že dětem musí být i nadále měřena teplota, prosím přivádějte i nyní děti do 8.00, pozdější příchody narušují výchovně vzdělávací činnost.

Děkuji všem za pochopení a trpělivost

1. fáze návratu dětí do mateřské školy

MŠ je otevřena od 3.5.2021 – prosím sledujte aktuální situaci – viz Hygienická opatření COVID 19

O konkrétním datu otevření MŠ budete informováni zde a na Lyfle

V souladu s dnešním ( 01.04.2021) prohlášení ministra školství nebudou roušky pro děti v MŠ povinné,

 v případě další změny,  opět podám informaci.

Vážení rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou, 

 v souladu s opatřením MŠMT k návratu dětí do škol – prosím s předstihem  připravte pro svoje děti:

1x originální balení obličejových masek splňující standardy MO MZd

v balení musí být nejméně 35 ks  na jeden týden

Zdravotnický prostředek
Výrobek musí výrobek splňovat podmínky zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (ve smyslu
nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a směrnice (EU) 93/42/EHS), nebo nařízení (EU) 2017/745). Výrobce/dovozce musí
vystavit „Prohlášení o shodě“, tedy CE – bez čísla. Za funkčnost a bezpečnost poté zodpovídá výrobce/prodejce.
OOPP musí mít vždy návod k použití. V ČR platí ještě povinnost, registrovat výrobky i samotné ekonomické
subjekty (výrobce, dovozce, distributory) v registru pro zdravotnické prostředky (RZPRO).
Případné kontroly provádí SUKL.

Z hygienických důvodů bude balení nerozbalené.

Každé balení bude zřetelně označeno jménem a příjmením dítěte. Z toho balení budou dítěti vydávány ochranné pomůcky v průběhu dne a to zejména:

 při příchodu do třídy

po svačině

po obědě

po odpolední svačině

kdykoli v průběhu dne, kdy dojde k poškození masky ( např. pádem na zem v průběhu pobytu venku apod.)

O výdeji masky bude u každého dítěte veden záznam, který bude udávat počet masek vydaných v konkrétním dnu.

 

Zapojte se do tvořivé přehlídky Múzy na dálku!

Jak se zapojit?
Namalujte či nakreslete obrázek, napište nám báseň či krátký příběh, zazpívejte nebo složte písničku a pošlete do 30. 4. 2021 svá umělecká dílka a souhlas s publikací na email nadalku@praha5.cz

Vaše dílka uvidí ostatní uživatelé a odborná porota. Některá díla budou oceněna! Díla nám můžete posílat do kategorii výtvarné, hudební a literární.

Návod jak se přihlásit, naleznete zde.

Uzavření MŠ

Z důvodu protiepidemických opatření je mateřská škola od 01.3.2021 uzavřena.

více informací naleznete zde

Jarní prázdniny

22.2. – 28.2.2021 pro Prahu 1 až 5

 

V následujícím týdnu jsou jarní prázdniny

  • Děti, které jsou „ povinně předškolní“ nemusí na tento týden dokládat písemnou omluvenku, ani žádat o uvolnění. Je však nutné je omluvit běžným způsobem – tedy emailem, na Lyfle, ve třídě nebo na záznamník.

Přejeme krásné počasí a dobrou náladu 🙂 

Karanténa – Tygříci , Slůňata

ve dnech 27. 1., 28. 1. a 29. 1. 2021 byly/byli v kontaktu děti I. a II. odd./zaměstnanci naší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi sdělených kontaktů  shledány důvody pro karanténní opatření do 6. 2., 7. 2. a 8. 2. 2021 (doba karanténních opatření se počítá od posledního kontaktu v minimální délce deseti dnů).

 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.  

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

 

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí) u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte nikoli zákonných zástupců, pro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

 

Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění osoba v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na ní nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.

 

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html