Povinně zveřejňované informace

 

 

 

                         Základní informace o škole

Na základě zákona č. 564/1990 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování informací v platném znění a na základě zřizovací listiny

č.j. ZL/64/OŠT/200 ze dne 6.10.2000, přiznalo Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 po dohodě se Školským úřad v Praze 5 právní subjektivitu naší mateřské škole.

Mateřská škola U Krtečka Praha 5 – Motol, Kudrnova 235 byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1.1.2001 na základě zřizovací listiny, zahrnující mateřskou školu a školní jídelnu.

 

   Škola provádí svoji činnost v působnosti MŠMT, řídí se ve své činnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy. Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace. Zřizovatelem mateřské školy je Úřad Městské části Praha 5.

   

   Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý  tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké součinnosti s ní. Mateřská škola má 4 třídy, třídy jsou  převážně věkově shodné.

 

Statutárním orgánem školy je ředitelka školy.

Ředitelka školy –  Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

Telefon: 225 251 565

Konzultační hodiny – středa – kdykoli po předchozí domluvě

Zástupkyně ředitelky – Jitka Dobešová

Hospodářka školy a vedoucí školní jídelny – Jitka Zemanová

Telefon 257 223 429

Konzultační hodiny: kdykoli podle potřeby

 

Telefonní číslo do mateřské školy:

257 221 565 – omluvy dětí do 8,00 ráno nebo  omluvy.msukrtecka@centrum.cz

 

Číslo účtu mateřské školy:

27 6622790227/0100

 

E mailová adresa školy:

msukrtecka@centrum.cz – mateřská škola                                  www.msukrteckapraha.cz

jídelnaukrtecka@centrum.cz – stravné, školné

 

Ředitelka školy úzce spolupracuje s Radou rodičů, se sponzory, případně

s dalšími organizacemi, které se podílejí na činnosti mateřské školy.

Bližší informace o práci s dětmi a dění na mateřské škole podá ředitelka mateřské školy.

 

1.9.2020                                                                     Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

                                                                                                   ředitelka školy