Dokumenty

Mateřská škola „ U Krtečka“ Kudrnova 235, Praha 5 – Motol, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Mateřská škola podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon) a dalších souvisejících předpisů v platném znění, podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot  a mezilidských vztahů.

 

a) Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

Zápis a přijímání dětí do mateřské školy.

O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušební doby dítěte jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, (§34,  odst.3, zákona č. 561/2004 Sb.), rozhoduje ředitelka mateřské školy.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – povinné předškolní vzdělávání. Volba mateřské školy je plně v kompetenci rodičů. Přednostně jsou přijímány děti z tzv. spádové oblasti stanovené zřizovatelem. Seznam spádových ulic je zveřejněn na www. školy. K zápisu se rodiče dostaví společně s dítětem.

Zápis pro následující školní rok se koná v květnu dle platné právní úpravy, po dohodě se zřizovatelem.

 

Děti

Řídí se dohodnutými pravidly ve třídách. Respektují pokyny zaměstnanců školy úměrně svým rozumových schopnostem a věku. Jsou respektovány          ve svých potřebách a individuálních zvláštnostech zaměstnanci školy.

 

Rodiče

Dodržují Školní řád. Hlásí ihned veškeré změny v evidenčním listě (především telefonních čísel apod.). Rodiče mají možnost spolurozhodování  ve všech činnostech týkajících se jejich dětí (vzdělávací výchovný plán, akce mateřské školy, brigády).

 

Omluvy dětí:

Do 8:00 – emailem – omluvy.msukrtecka@centrum.cz

                 Písemně – do sešitu v šatně příslušného oddělení

                 Telefonicky – 257 221 565 – záznamník

                 Přes aplikaci LYFLE

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání

         U dětí s povinným předškolním vzdělávání jsou rodiče povinni dokládat důvod  nepřítomnosti dítěte.

V případě nenadálé absence (nemoc) okamžitě  – dokladem je prosté písemné vyjádření zák. zástupců, případně doložení lékařským potvrzením.

V případě předem známé absence podají rodiče žádost ředitelce školy v dostatečném předstihu – viz žádost o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání ( formulář ke stažení zde).

Neomluvená absence dětí s povinným předškolním vzděláváním (resp. záškoláctví) může naplnit znaky přestupku na úseku školství a výchovy mládeže podle  zákona č. 200/1990 Sb. v platném znění, o přestupcích, popř. trestného činu ohrožování výchovy dítěte podle § 201 zákona č. 40/2009 Sb. v platném znění, trestní zákoník. Při závažném záškoláctví dítěte je třeba spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (§ 6 a § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění, o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) – týká se povinné předškolní docházky.

Konzultační rozhovory o dětech jsou možné dle domluvy kdykoliv dle potřeby.

Rodiče jsou pravidelně informováni prostřednictvím nástěnek a třídních schůzek a www.msukrteckapraha.cz , elektronické komunikace – emailem a aplikací LYFLE. 

 

Realizace podpůrných opatření 1. – 5. stupně

Mateřská škola postupuje v případě jejich realizace podle zák. 82/2015 Sb. případně zák. 359/1999 Sb. v platném znění, zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 73/2005 Sb. v platném znění a dle ustanovení vyhlášky č. 27/2016 Sb. v platném a účinném znění v součinnosti se zákonnými zástupci dětí. Podpůrná opatření definovaná školským poradenským zařízením poskytuje škole bezodkladně po doručení zprávy či doporučení.

 

 b) Provoz a vnitřní režim školy

Provoz mateřské školy

Je od 6.30 – 17.30 hodin a je schvalován plenární schůzí rodičů. Provoz jednotlivých oddělení je dán vnitřními pokyny.

 

Docházka dětí

Děti se scházejí převážně do 8.00 hodin. Rodiče mají možnost přivádět dítě do mateřské školy v průběhu celého dne. Pozdější příchod, po 8.00 hod. je nutno předem domluvit s pí. učitelkou. Pavilony jsou uzamykány, rodiče používají zvonky s videotelefonem u vstupu do budovy. Zákonný zástupce předá dítě osobně učitelce mateřské školy, která má ve třídě službu.

Povinné předškolní vzdělávání se realizuje v době od 8,30 – do 12,30.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin a ve dnech jarních prázdnin podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku, je však povinností dítě řádně písemně omluvit.

Plnit povinnost předškolního vzdělávání je povinné u dětí, které dosáhly do 31.8. pěti let, od počátku školního roku.

Adaptace dětí je doba zvykání u každého dítěte individuálně daná, a proto jí rodiče projednají s učitelkami na třídách. Rodiče mají možnost vyzvedávání dětí po obědě od 12.30 – 13.00 hodin, po odpočinku od 15.00 hodin nebo dle potřeby po dohodě s pí. učitelkou kdykoliv v průběhu celého dne.

Jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, může ředitelka mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení docházky( §35 odst.1 písm. a-d) – netýká se povinného předškolního vzdělávání.

 

Úplata za vzdělávání

Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu,
která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo
školského zařízení. Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí
nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Výše úplaty činí 824,00 Kč za každý měsíc – splatné k 10. dni v měsíci na
účet MŠ. Opakované neuhrazení této úplaty je důvodem k ukončení docházky
dítěte do MŠ ( §35 zák. 561/2004 Sb. v platném znění).

 

Stravování dětí

Stravné dětí činí 38,-Kč/den (s polodenní docházkou 30,-Kč/den), dětí s OŠD činí 43,-Kč/den (s polodenní docházkou 35,-Kč/den). Platby se provádějí převodem z účtu, sporožirem nebo zcela výjimečně přímo do pokladny MŠ vždy do 10. dne v aktuálním měsíci. Rozdělení dětí do věkových skupin dle vyhl. č. 107/2005 Sb.  o školním stravování (příloha)    v platném znění. Platby se provádějí převodem z účtu, trvalým příkazem, poštovní poukázkou nebo zcela výjimečně přímo vkladem hotovosti do pokladny MŠ vždy do 10. dne v aktuálním měsíci. Stravné na měsíc září je splatné vždy do 25. srpna. Všechny děti jsou trvale přihlášeny ke stravování, pokud dítě nepřijde a není odhlášeno, počítá se do stavu přítomných a je nutno za něj zaplatit stravu. Nepřítomnost dítěte musí být omluvena den předem nebo do 8.00 hodin týž den.

 

Oblečení dětí

Oblečení i obuv musí být označeny jménem nebo značkou dítěte tak, aby nedocházelo ke ztrátám či záměnám. Děti by měly mít vhodné oblečení pro pobyt ve třídě (pro případ potřeby náhradní), pro pobyt venku a pláštěnku pro případ deštivého počasí. Oblečení na odpočinek odnášejí zákonní zástupci 1x týdně domů, aby byla možná jeho výměna.

 

c) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Rodiče jsou povinni po vstupu do budovy mateřské školy a při odchodu z ní zavřít za sebou vstupní dveře – nejsou-li děti na školní zahradě. Není dovoleno vpouštět do budovy osoby, jejichž totožnost není známa.

Učitelka mateřské školy vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Rodič po převzetí dítěte ze školy, ihned opustí prostory mateřské školy, z důvodu právní odpovědnosti za dítě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí není dovoleno dětem přinášet do mateřské školy nebezpečné či bojové hračky, oblečení ani jiné předměty s touto tematikou. V průběhu výchovně vzdělávací činnosti kladou učitelky na důraz potlačování a omezování těchto jevů.

 

 Zajištění bezpečnosti dětí v průběhu jejich pobytu v mateřské škole

Ve třídách

– nenechávat děti ve třídě samotné, ve velmi naléhavém případě požádat

 o pomoc správní zaměstnance

– při přechodech dětí upozornit děti na správnou chůzi po schodech (přidržovat se zábradlí, po schodech neběhat), nové děti nepouštět samotné ani ke schodišti

– děti předávat pouze rodičům, zákonným zástupcům, příp. osobám, které mají zmocnění k vyzvedávání konkrétního dítěte

– dbát na bezpečnost dětí u klavíru, na těl. nářadí, ale i všech dalších činnostech

– nevpouštět osoby, které neznají nebo které neviděly přes kameru zvonku u vstupních dveří budovy

 

Na vycházce

– nepouštět děti do zahrady samotné, pozor na přechody, případně vlhko v zahradě

– dbát na bezpečnost dětí při přecházení vozovky – učitelka vstupuje do vozovky první a počká až přejdou všechny děti

– při vycházkách na Poštovku a do ostatních lesoparků vybírat pro děti bezpečný terén (pozor na svahy a vodní plochy)

– zajistit maximální bezpečnost na průlezkách, houpačkách a ostatním náčiní – učitelka je povinna vždy zjistit, zda zahradní náčiní (houpačky, průlezky apod.) jsou v pořádku před tím, než dovolí dětem jejich užívání

 

Zdravotní péče

Rodiče odpovídají za to, že dítě předávají do školy zdravé. Jeví-li dítě příznaky nemoci (rýma, kašel, vyrážky, zánět spojivek apod.), má učitelka povinnost upozornit na tuto skutečnost zákonné zástupce dítěte. Zjistí-li učitelka tyto příznaky v průběhu dne, vyrozumí rodiče. Infekční onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned. Dítěti lze mateřské škole podat lék výhradně učitelkou mateřské školy v souladu s §2 Zák. 372/2011 Sb. v platném znění a v souladu se zákonem 89/2012 Sb. v platném znění (na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte a při splnění identifikačního označení léku – jméno, příjmení dítěte, dat. nar. dítěte, množství podávaného léčiva, četnost podávání v mateřské škole).

 

Úraz dítěte

– učitelka průběžně zaznamenává do sešitu ranního filtru drobná poranění se kterými dítě již přišlo do mat. školy

– všechna i drobná poranění, která se dítěti stanou v době jeho pobytu v mateřské škole

  zaznamenává učitelka do KNIHY ÚRAZŮ

– v případě úrazu dítěte učitelka okamžitě zajistí první pomoc dítěti, popř. lékařské ošetření

– v případě lékařského ošetření kontaktuje rodiče dítěte příp. jeho zákonné zástupce

– o každé úrazu informuje ředitelku školy, v případě její nepřítomnosti vedoucí učitelku

 

 d) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Děti musí zacházet s majetkem školy ohleduplně, záměrně jej nepoškozují ani neničí.

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Při denních rozhovorech se zákonnými zástupci žáků je prováděno průběžné hodnocení dětí a jejich výsledky ve výchovně vzdělávacím procesu v mateřské škole. Písemné hodnocení výsledků dětí ve vzdělávání je prováděno kmenovými učitelkami ve třídách a zaznamenáváno 2x ročně do záznamů o pozorování dítěte. Do těchto je možno nahlédnout – prezenčně – v kmenové třídě dítěte.

 

Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

ředitelka školy

V Praze dne 1.9. 2020