Provozní řád

Provozní řád zahrady a venkovních ploch 2022 23

Provozní řád mateřské školy

 

Předmět vymezení:

 • Mateřská škola „ U Krtečka“, Praha 5 – Motol, Kudrnova 235, příspěvková organizace

I. Údaje o zařízení

        Adresa: Kudrnova 235/1a

                      Praha 5 – Motol

         Telefon: 257 221 565

         IČO: 70107777

         odpovědná osoba Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

         zřizovatel: MČ Praha 5

II. Popis zařízení:

           Typ : s celodenním  provozem

            Kapacita

                                    Počet zapsaných dětí: 109

                                    Počet tříd: 4

                                    Počet dětí ve třídách :25,28,28,28

                                Věkové složení oddělení: 2,5 – 3,5

                                                                          3,5, – 4,5

                                                                          4-6

                                                                          6-7   

                        Provozní doba : od 6:30 do 17:30

                     Podmínky pro provoz požadavky na hygienická zařízení dle platných norem a legislativy

III. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení):

        Nástup dětí : od 06:30 do 8:30             

                Pohybové aktivity

           Druh pohybových aktivit, kompenzační prvky – ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, pobyt venku – volná  fyzická aktivita

           Frekvence zařazování pohybových aktivit: dle režimu odd. – před svačinou a po odpočinku

                Pobyt venku

                      Délka pobytu : zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne podle doby pobytu dětí v zařízení

                                             Bez pobytu venku  při –   mrazu pod -10 oC

 • vytrvalém dešti
 • špatných rozptylových podmínkách
 • teplé, počasí nad 32 oC

 

                        Využití: volná hra, tělovýchovné aktivity

   Odpočinek

           Podmínky : samostatná ložnice

             vybavení: postýlky

           Podmínky pro odpočinek nejstarších věkových skupin: samostatná místnost

            Zařazení v režimu dne : po obědě

Stravování

Počet stravovaných dětí v době oběda (pokud je dítě přítomno v době podávání oběda, vždy se stravuje)

Časový odstup jednotlivých jídel (nesmí přesáhnout 3 hodiny)

   Pitný režim

               Způsob dodržování pitného režimu – volný přístup

           Druh nápojů : pitná voda

   Otužování:

           Způsob:  vzdušné lázně

           Frekvence: denně

           Teploty: dle počasí

           Počty otužovaných dětí: 109

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění), osvětlení

 • Způsob a intenzita větrání a vytápění

 

           Teplota vzduchu:  

Denní místnosti (nejméně 20oC až 22o C),

           Zastavení provozu zařízení (v prostorách určených k trvalé činnosti při poklesu teploty vzduchu      pod 18°C ve 3 po sobě následujících dnech a při poklesu teploty pod 16oC) musí být provoz zařízení zastaven.

              Kontrola teploty vzduchu (v prostorách s trvalou činností musí být zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti)

 

Větrání:

Způsob: v herně a místnosti pro odpočinek, nám. pokojíčcích – větrání okny

 Ovladatelnost: manuální 

               V šatnách, WC a umývárně : vzduchotechnika : automatická s možností ručního ovládání

Režim větrání

 Frekvence: podle potřeby

 Délka: podle potřeby

 režim v době nepříznivých meteorologických podmínek: dle aktuální situace

                                Používání čističek vzduchu

                                režim provozu: denně

                               údržba – frekvence výměny filtrů: dle doporučení výrobce

 

 • Osvětlení

           Denní osvětlení:

V prostorách určených k trvalé činnosti dětí musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení. Pro  většinu zrakových činností se vyžaduje převažující směr osvětlení zleva a shora a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora.

Umělé osvětlení:

                 V souladu se světelnou studií

                        Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody:

                Zařízení pro regulaci denního osvětlení (osvětlovací otvory musí být opatřeny zařízením pro   regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty)

                Herny a místnosti pro odpočinek jsou vybaveny vnitřními  a venkovními žaluziemi, markýzami ( markýzy a venkovní žaluzie na dálkové ovládání.

                 Námětové pokojíčky: – vybaveny vnitřními žaluziemi

V. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna prádla: lůžkovin nejméně jednou za 21 dní, ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned

Praní prádla:

Vybavení prádelny : 2 automatické pračky

                                   1 sušička prádla

Možnost sušení prádla v sušárně, případně venku

     

Způsob zacházení s prádlem a praní ( musí zabraňovat přenosu infekčních onemocnění a provoz prádelny nesmí negativně ovlivňovat provoz  zařízení)

Manipulace s prádlem, skladování prádla:

 

Čisté prádlo v zařízení se skladuje v čistých, uzavíratelných a pravidelně dezinfikovaných skříních nebo regálech v uzavřených skladech čistého prádla. Čisté prádlo při přepravě se musí chránit před znečištěním druhotnou kontaminací.

 

VI. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

 • způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid:

 1. setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
 2. za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech

Týdenní, celkový:

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů,  minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned

 

 • způsob a četnost desinsekce a deratizace

1x ročně, v případě potřeby ihned

VII. Další požadavky

 • výchova ke zdravému životnímu stylu:
 1. aktivity: vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech regionálních a celostátních

Zdravá pětka

Prevence dětem

Zdravé zoubky

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

 1. způsob a forma zařazení do výchovného procesu

průběžně v rámci výchovně vzdělávací činnosti

 • evidence a registrace úrazů: kniha úrazů dětí

XIII. Venkovní hrací plocha s pískovištěm – zahrada

Údržba:

Běžná, 2x ročně odbornou firmou, 1x ročně kontrola tělovýchovného zařízení odbornou firmou. Před každým pobytem venku učitelka opticky zkontroluje bezpečnost hrací plochy a hrových prvků.

 Výměna písku: v případě porušení hyg. limitů, jinak 1x za 3 roky

Zakrývání pískovišť: ochrannou sítí

 Rozměry: 1 155 m2

 Oplocení: plotová pole s pletivem na betonovém soklu

 Vybavení: Tabule na kreslení a s labyrinty

                   Hrací domeček

                   Prolézací síť

                   Souprava pro hru s pískem

                   Pískoviště 3x

                   Skluzavka

                   Točidlo

                   Kladina

                   Pružinové houpadlo 2x

                   Průlezková sestava 1x

                   Houpačka – hnízdo

                   Točidlo

                   Pružinová houpačka pro 2 děti

                   Trampolína – sezonně

 

 

V Praze dne 1.9.2020                                                Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková