Anotace ŠvP

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  MŠ

vychází z analýzy podmínek MŠ, je zpracován kolektivem pracovnic školy, byl projednán na pedagogické   a provozní poradě konané dne 28.8.2018.

Jeho účinnost je plánovaná na období 4 let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Mgr.  Dagmar Vávrová Čermáková

ředitelka školy

 

OBSAH:

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
 2. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

3.1.      Materiální podmínky

3.2.      Životospráva

3.3.      Psychosociální podmínky

3.4.      Organizační chod

3.5.      Řízení školy

3.6.      Personální zajištění

3.7.      Spolupráce rodiny a školy

3.8.      Spolupráce se ZŠ

3.9.      Spolupráce se zřizovatelem

 1. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
 2. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

5.1.      Vzdělávací cíle

5.2.      Formy a metody vzdělávání

 1. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

6.1.      „Já a barevný svět“

 1.  „Podzimní kouzlení
 2.  „Zimní krása kolem nás“

6.4.      „Jarní a sluneční radovánky

 

Dílčí projekty

1.   „Co mi vyprávěli skřítkové“

2.   „Co je zdravé“

3.   „Už vím“

 

Doplňkové programy

 1.  „Zdravé pískání“ – program posilující zdraví dětí
 2.  „Výuka angličtiny“ – program se zaměřením na seznámení s cizím                 jazykem
 3. „Předplavecký výcvik“ – program posilující zdraví dětí
 4. „Keramika pro všechny“- program zlepšující a posilující jemnou i hrubou   motoriky ruky 
 5. „Rytmik“ a „ Sportovní hry“- programy rozvíjející pohybové aktivity 
 6. „Logohrátky“ – program zaměřující se na logopedickou prevenci
 7. „Zdravé zoubky“ – program zaměřený na nácvik správné techniky čištění zubů
 8. Solná jeskyně – podpora zdravého životního stylu
 9. NTC  metoda podporující zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku
 10. „Edison little – všude na světě jsou lidé, mohu se s nimi domluvit – prohlubování znalostí o jiných zemíchh, kulturách, zvyklostech – dorozumívacím jazykem je angličtina.
 11. „Jóga“ – relaxační techniky pro život

 

7.   EVALUACE

7.1. Dokumenty školy

7.2. Průběh vzdělávání

7.3. Podmínky vzdělávání

7.4. Spolupráce

 

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název:                   Mateřská škola „ U Krtečka“ Praha 5-Motol, Kudrnova 235

Adresa:                  Kudrnova 235/1a, 150 00 Praha 5 – Motol

Kontakt:                 telefon: 257 221 565, fax: 257 223 429

e-mail: msukrtecka@centrum.cz

Internetová adresa: www.msukrteckapraha.cz

Ředitelka školy:     Mgr. Dagmar Vávrová  Čermáková

Zřizovatel školy:    Městská část Praha 5, nám. 14. října

 

Pracovnice mateřské školy:

Jitka Dobešová – učitelka

Jitka  Šumberová – učitelka

Markéta Vávrová, DiS – učitelka

Dana Zubíková – učitelka

Mgr. Veronika Pelantová- učitelka

Pavla Churá – učitelka

Barbora Imlaufová – učitelka

Daniela Hořejší – školnice

Věra Rottová – uklizečka, pradlena

 

Součástí Mateřské školy je také školní jídelna.

Kolektiv školní jídelny: Jitka Zemanová – vedoucí školní jídelny

Kateřina Zikmundová – vedoucí kuchařka

Libuše Šperlová – pomocná kuchařka

 

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Vávrová  Čermáková– ředitelka školy

Tým pracovníků školy

 

 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Škola má kapacitu 112 dětí, které jsou rozděleny převážně podle věku, schopností a potřeb do čtyř tříd.  Škola je patrová, složená ze třech pavilonů. Dva jsou určeny pro pedagogickou činnost, tedy pobyt dětí, třetí je zázemím pro provozní činnost. Architektonické členění mateřské školy dělí objekt do tří budov, které jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou.Tato situace nedovoluje dětem volnou migraci po budově, každá třída však má k dispozici vždy jedno podlaží budovy, přízemní třídy – terasu, třídy v podlaží a zadním pavilonu jsou doplněny o tzv. pokojíčky, inspirující děti ke hrám v menších skupinách. K nadstandartním aktivitám jsou děti převáděny vždy do jedné třídy ve škole. Rodiče mohou přivést děti, po dohodě s učitelkou, kdykoli během dne, mohou se také zapojit do her svého dítěte.

Součástí školy je školní jídelna a vlastní prádelna.

Pracovnicí vlastní prádelny je zajištěna veškerá péče o lůžkoviny, ručníky a další prádlo MŠ a ŠJ.

Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoliv ročním období. Její velká rozloha nabídla vybudování různých zákoutí s pískovišti, průlezkami, skluzavkami   a dalšími prvky pro hry a dostatečné pohybové vyžití dětí. Výsadbou vzrostlých stromů se snažíme vytvořit stinná zákoutí potřebná pro pobyt dětí na zahradě v letních měsících. Umístění naší školy, lokalita, ve které se nachází, umožňuje mnoho pozorování v přírodě, přírodních jevů, nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, naplňování programu zdravého životního stylu, umožňuje řadu pěších výletů a tak podporu zdraví dětí.

Zahrada jako součást a dobrá podmínka pro naplňování cílů RVP je taktéž stále doplňována novými prvky pro pestřejší vzdělávací nabídku a naším cílem je hledat její maximální využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí předškolního věku.

 

 1. Podmínky vzdělávání

Tento blok vymezuje podmínky vzdělávání v naší mateřské škole s dílčími záměry, které bychom chtěli, dle možností ročních prováděcích plánů naplnit, abychom v této oblasti postupně dosáhli optimálního stavu pro vlastní vzdělávací proces.

 

3.1. Materiální a hygienické podmínky

Mateřská škola je umístěna v rozsáhlé zahradě, ve vilové zástavbě. Od okolní komunikace je oddělena alejí stromů na travnatém pásu, mezi chodníkem a mateřskou školou je vysazen pás keřů, pozemek je ze strany komunikace vymezen stromořadím smrků  – kombinace stříbrného, ztepilého a smrku omorika. Budova je postavena na svažitém pozemku, svažité části jsou využity jednak konstrukcí budovy – př. terasy přízemních tříd, část pozemku má parkovou úpravu.

Budova byla dokončena v roce 1983. V roce 2005 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce hospodářského pavilonu, jejímž cílem bylo zesouladění prostor zejm. kuchyně a jejího technického zázemí se současnými hygienickými předpisy. Součástí rekonstrukce     je i nové kompletní vybavení prostor kuchyně, zázemí kuchyně ( skladů apod.) a  prádelny mateřské školy. V roce 2007 byly rekonstruovány všechny umývárny a WC a komunikační chodby. Po jejím dokončení bude možná lepší migrace dětí po jednotlivých prostorách mateřské školy, celkově lepší cirkulace vzduchu ve všech chodbových prostorách, lepší tepelná pohoda, úspora ve vytápění budovy, zateplení budovy.

Ve dvou dalších pavilonech jsou třídy mateřské školy. Přízemní třídy jsou vybaveny terasami. Tři třídy mají stálou ložnici, stavebně oddělenou od herny, čtvrtá třída má tělocvičnu, kterou mohou využívat i děti z ostatních oddělení. Každá třída zaujímá jedno podlaží, má kompletní vlastní zázemí, včetně kabinetů na pomůcky.

Mateřská škola má velké prostory. Všechny třídy byly v uplynulých letech vybaveny většinou novým nábytkem.V roce 2007 byly vyrobeny na zakázku nové kryty na topení v pavilonu A. Ve všech prostorách pro děti byla instalována nová svítidla, která jsou v souladu s novými požadavky na osvětlování prostor.Všechen nábytek i tělocvičné nářadí a náčiní, které je umístěno nejen v tělocvičně, ale i v jednotlivých třídách je bezpečné a zdravotně nezávadné. Vzhledem k jejich častému používání bude však v dohledné době nutná jejich obnova, případně výměna.Všechny třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami i pomůckami. Jejich uložení umožňuje dětem, aby si je samy braly a ukládaly podle svých potřeb. Prostory tříd a šaten jsou vyzdobeny dětskými pracemi.

Školní zahrada je rozdělena do tří segmentů. Dva jsou určeny výhradně dětem, třetí může být využíván jak dětmi, tak v době, kdy zde děti nejsou, může být využit k sušení prádla ze zdejší mateřské školy. Obě části zahrady jsou vybaveny  náčiním a  hračkami, které umožňují dětem dostatečné pohybové vyžití, v každé části zahrady je vybavení velikostně přizpůsobeno věku dětí. Vzhledem k tomu, že dřevěné zahradní prvky byly napadeny dřevokaznou houbou, umístil zřizovatel na obě zahrady  hrací prvky z jiných, odolných materiálů.

V případě teplého počasí jsou obě zahrady vybaveny směšovací baterií pro hry dětí s vodou.

 

    3.2. Životospráva

Strava, která je dětem podávána, je plno-hodnotná a vyvážená, odpovídá hodnotově

i množstevně  příslušným stravovacím normám. Je zachovávána vhodná skladba  jídelníčku s důrazem na obsahovou a hodnotovou pestrost, jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Pitný režim během dne je umožněn dětem všech oddělení  pitnou  vodou, při pobytu venku je dětem podávána balená voda, případně pitná voda z vodovodního řádu.

Do jídla nejsou děti nuceny, ale snažíme se, aby jídlo alespoň ochutnaly a naučily se tak poznávat zdravou, pestrou stravu. Respektujeme individuální stravovací zvláštnosti dětí.

 

   3.3. Psychosociální podmínky

Snažíme se dětem poskytovat takové prostředí, které je pro děti bezpečné, klidné, kooperující.

Všechny děti mají stejná práva, možnosti, povinnosti. Nikoho nezvýhodňujeme, ale ani neznevýhodňujeme. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována v rámci možností, omezení spočívají z respektování obecně přijatých norem chování a školního řádu.

Stimulujeme děti ke kooperaci, počítáme s aktivní spoluúčastí dětí při všech činnostech.

Při hodnocení využíváme především pozitiva, pochvalu, pohlazení, podporujeme aktivní přístup dítěte k řešení problému, schopnost samostatného řešení, seberealizace, ale i empatie.

Snažíme se rozvíjet vzájemnou toleranci, respektování přání druhých, pomoc, vzájemnou spolupráci.

Třída se řídí pravidly, vytvořenými za aktivní účasti dětí.

Pedagogové nenásilně ovlivňují vztahy mezi dětmi   ( prevence šikany).

Má-li být mateřská škola přínosem pro všechny děti, tedy i pro nadané, potřebuje pracovníky informované o vývojových zvláštnostech a vzdělávacích potřebách nadaných, přiměřené vybavení  a znalost způsobů práce s těmito dětmi. Nestačí ale znát jen metody rozvoje rozumových schopností. Dítě potřebuje mít pocit, že je v láskyplném  a bezpečném prostředí. Nemá-li jej, vynakládá značnou část energie na „přežití“ a na vlastní rozvoj mu jí pak už mnoho nezbývá. S rozvojem výzkumných poznatků i zkušeností s výchovou a vzděláváním nadaných se ukázalo, jak významné pro identifikaci, rozvoj i uplatnění nadání jsou mimointelektové faktory. Má-li být program rozvoje nadání úspěšný, nezbývá než brát je v úvahu.

Uvědomování si a akceptování potřeb dítěte je počátkem i základním principem jakékoli úspěšné výchovy a vzdělávání, jejichž cílem je podporovat rozvoj osobnosti dítěte.

Tento přístup vychází z předpokladu, že téměř každé dítě útlého věku je potenciálně nadané a mělo by dostat příležitost své schopnosti rozvinout. Aby se to mohlo uskutečnit, musí mít dítě možnost pracovat s různými materiály a tématy, poznávat zajímavé lidi a místa, zkoušet různé činnosti, objevovat a ověřovat své schopnosti i kompetentnost svých učitelů.

Rozvoj intelektového nadání a sociálních dovedností, které rozvíjejí např. v následujících kategoriích:

 • nezávislost – dítě se učí vytvářet strategie pomoci sobě samému, pochopit svoje vlastní aktivity, držet se svých plánů a uskutečňovat je,
 • sebejistota – naučí se nenásilným způsobem obhajovat svá práva a vyjadřovat svoje potřeby a pocity bez slz a napětí,
 • sociální citlivost – učí se chápat potřeby a pocity jiných lidí, učí se spolupracovat, budovat a zaměřovat chování na pomoc ostatním,
 •    sociální kontakty – učí se aktivně komunikovat s ostatními a používat různé strategie     a vhodným způsobem prosazovat svoje vlastní potřeby a zájmy ve skupině,
 • řešení problémů – učí se akceptovat rozdílné názory a řešit konflikty bez fyzického násilí.

 

3.4. Řízení školy  

Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství.

Ředitelka vytváří prostor na spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je vyslechnuta, všichni mají spolurozhodující hlas, všichni se aktivně podílí na dění v mateřské škole.

Tvorba ŠVP je výsledkem celého týmu školy včetně provozních zaměstnanců, vychází z podrobné analýzy a evaluačních nástrojů.

Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce. Případné neúspěchy jsou také pozitivním nástrojem pro další práci, práce s chybou jako aktivním činitelem pomáhá odhalit případný nesoulad. Chyba není pouze neodtstakem, ale identifikace a uvědomění si chyby posouvá naši práci správným směrem. Nejsme stagnující, ale učící se organizací.

Ve škole je zaveden funkční informační systém. Pro pedagogické pracovníky jsou v režimu školy zařazeny pravidelné krátké operativní porady 1x za 2týdny, pro provozní dle potřeb školy. Aktuální problémy jsou řešeny dle potřebnosti. Pedagogické a provozní porady jsou 2x ročně integrované za účelem podpory týmové práce a řešení problémů za účasti všech pracovnic školy.

Na spolupráci s rodiči se opět podílí všechny zaměstnankyně větší či menší měrou, dle záměru plánovaných akcí.

Mateřská škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, orgány veřejné správy a samosprávy    a pracovníky PPP.

Záměry: – vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění cílů RV

         – vést všechny pracovníky k uvědomění si myšlenky, že o tom, jak se bude dítě     v mateřské škole cítit, rozhodují vztahy všech, které se na jeho vzdělávání podílejí    

 

 1. Personální zajištění

Pracovní tým je stmelený, převážně dlouhodobě stabilní, soustavně pracující na svém sebevzdělávání.

Vedení školy podporuje udržení a profesní růst všech pedagogů, vytváří podmínky pro jejich další vzdělávání. Před začátkem školního roku jsou pedagogové seznámeni s plánme DVPP na nadcházející školní rok, který reflektuje jejich profesní růst a je vypracovávn ředitelkou školy s ohledem na  stávající  skutečnost. Učitelky mají možnost průběžně po celý školní rok využívat nabídek akreditovaných středisek pro DVPP v různých oblastech jejich práce v souladu s tímto plánem. Jejich vzdělávání je cílené a tématicky zaměřené, vychází z evaluační činnosti ředitelky školy, potřeb realizace kvalitní vzdělávací činnosti a požadavků jednotlivých pedagogických pracovnic.

Ředitelka maximálně podporuje profesionalizaci celého týmu včetně sebe, reaguje na požadavky a vývoj současné společnosti. Každá iniciativa pedagogů, která souvisí se zkvalitněním vlastního vzdělávacího procesu je vítána a maximálně podpořena. Práce celého týmu se opírá o pedagogické zásady.

Služby učitelek jsou organizovány tak, aby vyhovovaly potřebám dětí při jejich pobytu v mateřské škole a současně potřebám provozu a zajištění optimálních podmínek pro děti, včetně nadstandartních aktivit.

   

3.7. Spolupráce rodiny a školy

V září proběhne výroční členská schůze Rady rodičů při mateřské škole. Na třídních schůzkách jsou zvoleni zástupci jednotlivých tříd. Rada rodičů jedná s vedením mateřské školy o organizaci nadstandartních akcí pro děti a finanční účasti Rady na nich.

Rodiče i MŠ se na ně mohou obracet o pomoc či podporu při řešení případné nespokojenosti.

Snažit se aktivně zapojit zákonné zástupce dětí do spolupráce s mateřskou školou.

Rada rodičů aktivně spolupracuje s mateřskou školou, pomáhá či spoluorganizuje nadstandartzní aktivity mateřské školy,  pomáhá s organizací a zajištěním aktivit pro děti a je pro nás cenným přínosem v oblasti zpětné vazby v oblasti spolupráce mezi rodinou dtěmi  a naší mateřskou školou.

Konzultační hodiny ředitelky školy ve středu vždy po předchozí domluvě, v případě potřeby kdykoli po předchozí domluvě.

 

Předběžné termíny třídních schůzek:

prosinec

květen

červen

 

Získávat rodiče pro práce na zlepšení prostředí školy a zahrady  – zejména podzimní a jarní brigáda

 

Rodiče se mohou podílet na zajišťování či přípravě:

–     Mikulášské nadílky

–     vánočních dárků

–     noci ve školce

–     předplaveckém výcviku

–     výletech

–     divadelních představeních

–     dětském dnu

–     rozloučení se školáky

–     sběru papíru a plastových víček

–     podzimní a jarní výtvarné dílně

–     aktuálně při nadstandartních aktivitách

 

Rodiče jsou našimi partnery, spolupracujme s nimi otevřeně, s oboustrannou důvěrou, vstřícně, respektujme je, ale buďme jimi též respektováni.

 

    3.8.Spolupráce se ZŠ

Nejméně jedenkrát ročně navštíví obě třídy předškolních dětí ukázkové hodiny v prvních třídách ZŠ Weberova, kam odchází většina dětí ze zdejší mateřské školy. S dětmi se setkáváme i při předplaveckém výcviku jedenkrát týdně ve školní budově ZŠ.

Při neformálních rozhovorech s učitelkami, elementaristkami ZŠ, se dozvídáme o úspěšnosti našich žáků v ZŠ.

 

    3.9. Spolupráce se zřizovatelem

ŠVP je dokument veřejný a vypovídá o tom, s jakými cíli a záměry chce naše škola připravit děti pro jejich dobrý budoucí život v naší společnosti. Vzhledem k tomu, že vytvoření vhodných podmínek pro tento náročný proces je nezbytné, proto i naše spolupráce se zřizovatelem je velice úzká.

Zřizovatel je informován o záměrech  činnosti naší školy pravidelně. Mateřská škola vypracovává podklady pro výroční zprávu. O běžném provozu mateřské školy je zřizovatel informován průběžně. V případě nutnosti konzultace nám tyto poskytuje zřizovatel okamžitě.

Technický stav budovy je posuzován 1x ročně při komplexní technické  prohlídce aby bylo možné stanovit priority při technické správě budovy. Zároveň může zřizovatel bezprostředně posoudit účelnost vynaložených finančních prostředků a požadavky pro další období.

Z hlediska odborného růstu pracovníků umožňuje zřizovatel účast na odborných seminářích, které i spolupořádá, případně poskytuje finanční podporu v této oblasti.

 

4. Organizace vzdělávání

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která stanovuje kritéria pro přijímání dětí. Blíže je upřesněno ve školním řádu mateřské školy a Kritériích por přijímání děti k předškolnímu vzdělávání, která jsou zvěřejněna každoročně před zápisem do mateřské školy.

Provoz mateřské školy je stanoven v souladu s přáním zákonných zástupců od 6,30 do 17,30 hod.V každém pavilonu je služba od 6,30 jen v jednom oddělení do cca 7,30 resp. 8,00 a to vzhledem k počtu docházejících dětí v tuto dobu. V odpoledních hodinách je opět služba do 17,30 hod vždy jen v jednom  pavilonu. Vlastní práce s dětmi je efektivnější, ale přináší velkou náročnost na rozvržení přímé vyučovací povinnosti pedagogů. Rozvržení přímé vyučovací povinnosti je nerovnoměrné v rámci rovnoměrné pracovní doby. Záměrem tohoto systému je co nejefektivnější využití pedagogického potenciálu v době maximálního pobytu dětí v mateřské škole, to je v době od 8 hod. do 16,30 hod.

V ranních a odpoledních hodinách se tedy děti scházejí vždy  v jednom oddělení v patřičném pavilonu  a taktéž se rozcházejí – většinou ze zahrady, příp. terasy.

Příchod a odchod dětí není striktně vymezen, vychází z potřeb rodičů. V případě požadavku na docházku dítěte v určitou hodinu z důvodu doplňkového programu školy, jsou rodiče vždy informováni prostřednictvím nástěnek, v jednotlivých třídách, elektronickou komunikací

Třídy jsou homogenní i heterogenní, umístění dětí do tříd vychází z potřeb dětí, jejich schopností, přání rodičů, pokud to umožní technické podmínky. Naším zájmem je především spokojené dítě.

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spon-tánními činnostmi byl vyvážený.

Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací s respektem zachování intervalů mezi podávanými jídly.

Odpočinek dětí vychází z  potřeby relaxace. V ložnicích děti odpočívají na lehátkách, odpočinek je korigován dle potřeby dítěte, tudíž není nastaven pevný režim této doby, pouze interval, ve kterém probíhá odpolední svačina.

Poté je maximálně využíváno pobytu na zahradě opět s využitím řízených a spontánních činností, přičemž řízené činnosti jsou v této době více individuální než skupinové.

Doplňkové aktivity, které jsou společně plánované s rodiči na daný kalendářní rok a jsou přílohou ŠVP jsou organizovány spíše odpoledne, a to společně s rodiči. Tématicky navazují na integrované bloky, doplňují je a rozšiřují tak vzdělávací nabídku. Organizujeme výtvarné dílničky por rodiče s dětmi a hrací odpoledne, které mohou rodiče  strávit spolu se svými děti v naší mateřské škole. Tím posilujeme  jednak prosociální vazby, ale i informovanost rodičů o možnostech, zájmech a přáních jejich dětí v naší mateřské škole. Zároveň to přispívá také  ke zlepšení oboustranné informovanosti.

V případě výletů je organizace dne uzpůsobena dle požadovaných potřeb.

Specifika režimového uspořádání jednotlivých tříd jsou upřesněna v třídních vzdělávacích programech.

 

5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Získání pozitivních sociálních zkušeností, optimistického postoje ke světu a vzdělávání, s přihlédnutím k tělesným a duševním předpokladům a potřebám dítěte předškolního věku.

Rády bychom vytvářely optimální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj dítěte a nabízet atraktivní výchovně vzdělávací programy v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v úzké součinnosti s rodinou.

Škola preferuje milý a citlivý každodenní přístup, aby děti přicházely do MŠ rády, těšily se na své učitelky a kamarády, cítily se v ní dobře, bezpečně a aby zde nalezly aktivity, které je uspokojují a rozvíjejí. Při své práci umožňujeme rozvoj talentovaným dětem, ale snažíme se v rámci možností pomoci i dětem s individuálními problémy.

Naším cílem je vytvářet dětem vhodné sociální klima, které je založeno na vzájemné důvěře  a úctě. Spolupracovat s rodinou, podporovat rodinnou výchovu a pomáhat rodičům v péči o dítě.

Naše cíle a záměry vychází z těchto výroků.

Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.

Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.

Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.

Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.

Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.

Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit.

Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.

Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.

Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.

Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.

 

S touto filosofií se snažíme naplňovat cíle RVP PV podle kterého naše škola pracuje.

 

 1. Cíle a záměry
 • Rozvíjíme tedy děti ve třech oblastech, v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.
 • Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování  a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.
 • Učíme dítě žít v současné společnosti
 • Snažíme se děti vést k samostatnosti i v řešení problémových situací
 • Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností .
 • Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu.
 • Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

 

    5.2. Cesta k našim cílům

 • vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým , kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí
 • respektujeme individualitu každého dítěte
 • každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě, která mu vyhovuje
 • vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte
 • pedagogické aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí
 • pro realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového a kooperativního učení hrou  a činnostmi dětí
 • vše zakládáme na přímých zážitcích dětí
 • podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat
 • podporujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové
 • snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné
 • uplatňujeme aktivity spontánní i řízené a dbáme o jejich vyváženost
 • didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte
 • chceme být průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním
 • připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat   a porozumět sobě i všemu kolem sebe stále účinnějším způsobem
 • uplatňujeme integrovaný přístup ve vzdělávání

 

6. VZDĚLÁVACÍ  OBSAH

Vzdělávací obsah je zpracován ve čtyřech integrovaných blocích, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a jejich rozpracování      do konkrétního obsahu bude předmětem TVP. Současně s tím budou vstupovat do TVP dílčí projekty ŠVP a doplňkové programy.

Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd, podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení učitelek jednotlivých tříd, volby metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro tu kterou třídu.

Jsou přílohou ŠVP.

Integrované bloky:

„Já a barevný svět“

„Podzimní kouzlení“

„Zimní krása kolem nás“

„Jarní a sluneční radovánky“

 

6.1. „Já a barevný svět

Časový rozsah: přibližně 4 týdny

Činnostní charakteristika:

Obsah tohoto bloku je strukturován do třech oblastí:

 1. Oblast – seznámení s prostředím, které dítě obklopuje. Jedná se o vše, co dítě obklopuje, s čím se setkává při prvotním vstupu do nového pro ně neznámého prostředí. Děti se setkají s barvami v různých podobách , které rozlišují jednotlivé třídy, s novými hračkami. V rámci vzdělávací nabídky bude využito různých her pohybových, námětových , hudebních a dramatických činností, maňáskové scénky, divadlo a další.
 2. Oblast – poznání nových kamarádů a všech ostatních, s kterými se děti budou setkávat        a kteří o ně pečují. Zde bude především využito seznamovacích her…, narozeninový kalendář. Budeme si společně vytvářet piktogramy, různá označení koutků a jejich využívání. Navštívíme kuchařky v kuchyni, podíváme se do prádelny  a za svými dalšími kamarády.
 3. Oblast – poznání okolí MŠ – naše zahrada. Budeme si hrát na zahradě s zahradním nářadím a ostatními pomůckami, pojedeme na výlet za zvířaty, postavíme jim domečky, určíme jejich místo v přírodě i doma.

 

Naše záměry:

–  seznámíme děti s prostředím, do kterého přichází

–  naučíme děti orientovat se v těchto prostorách

–  naučíme se znát svoji značku, vnímat své místo ve třídě

–  naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne

–  podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování

–  povedeme děti k projevování svých potřeb

–  podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením nových vztahů v kolektivu

–  společně s dětmi si vytvoříme pravidla společného soužití

–  povedeme děti k vyjadřování svých pocitů

–  seznámíme děti se všemi, kteří o ně pečují, přiblížíme jim jejich úlohu v péči o ně

–  seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím

–  povedeme děti k vnímání přírody, života v ní

 

6.2. „Podzimní kouzlení

časový rozsah: přibližně 8 týdnů

Činnostní charakteristika

Již název tohoto tématu přinese činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem, zdravím v tomto období. V popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu – opadávání listnatých stromů, barvy v přírodě, tvary listů, zvířata, jejich pojmenování   a užitek, ukládání k zimnímu spánku, sklizeň všeho, co příroda přinesla, pozorování lidí a strojů, které nám pomáhají, starší děti i poznávání vynálezů techniky. Budeme pracovat s přírodninami, vyrábět narozeninový kalendář, kalendář ročních období apod. Budeme si cvičit jazýčky, rytmizovat říkadla, přichystáme podzimní slavnosti i s jablečným čajem a upečeme závin.

Oblečení, obuv, vitamíny, nemoc, hry se slovy, hádanky a vše další, co přinesou podtémata třídních programů.

Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu. Společně s dětmi si podzimně  zvenku i zevnitř vyzdobíme naší mateřskou školu.

Měsíc, hvězdy, planeta Země budou předmětem činností k přiblížení těchto pojmů.

 

Naše záměry:

– pobytem na zahradě školy a v přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí

– zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního procesu

– maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami

– povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě

– povedeme děti ke společné účasti a spolupodílení se na společných činnostech

– podpoříme rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb

– postupně povedeme děti k poznání, že tak, jak se svobodně rozhodnu, ponesu za své

rozhodnutí odpovědnost

 

6.3. „ZIMNÍ KRÁSA KOLEM NÁS

Časový rozsah: přibližně: 10 týdnů

Činnostní charakteristika

Počasí zimního období, sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků, bobování, výlet do přírody, hledání lesních zvířátek podle stop, krmení ptáků, vánoční stromek pro zvěř a ptactvo a další pozorování nabídne příroda v zimě. Bílý, modrý, černý papír, sněhuláci, čertíci a Mikuláš bude motivem pro práci s papírem a barvou. Čas Vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, tvorbu dárečků při poslechu koled a seznámení se s vánočními zvyky. Básničky, písně, hudba a pohyb zpříjemní vánoční posezení s rodiči. Navštívíme svoje kamarády v ZŠ, společně si zahrajeme na školu.

A pak už oslavíme masopust. Vyrobíme si společně masky a pustíme se do karnevalového reje.

 

Naše záměry:

– pobytem na zdravém zimním vzduchu budeme posilovat a otužovat tělesný  rozvoj a zdraví dětí

– budeme pozorovat změny v přírodě a její koloběh

– přiblížíme dětem tradice vánoc

– podpoříme jejich fantazii a kreativitu

– povedeme děti k sociální soudržnosti

– budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti

– budeme posilovat kultivovaný projev dětí

– podpoříme rozvoj tvořivosti

– budeme posilovat přirozené poznávací city

– budeme posilovat schopnost záměrně řídit svoje chování

– budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v dětské skupině

– budeme dále společně vytvářet pravidla společného soužití

– budeme se učit chránit prostředí kolem nás a rozpoznávat, že i lidskou činností je možno je poškodit

 

6.4. „Jarní a sluneční radovánky

Časový rozsah: přibližně 8 týdnů

Činnostní charakteristika:

Oslava svátku matek přinese mnoho zážitků a bude dobrou půdou pro podtéma „rodina“ a vše, co souvisí (maminka, tatínek, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, vzájemné vztahy a tolerance, poznávání vlastní identity a svého místa nejen v rodině.)

Příroda, počasí, slunce, bouřka, rostliny a jejich plody, zvířata budou předmětem různých pohybových, výtvarných, pracovních, pěveckých činností. Děti se setkají s péčí  o druhé v souvislosti s přírodou (včely, mravenci atd.) významem spolupráce, tolerance a ohleduplnosti.

Činnosti budou přenášeny ven na zahradu školy nebo do přírody. Stromy, zvířata a jejich mláďata, lesní plody budou předmětem pozorování nebo motivem pro činnosti z nich vyplývajících. Jedním z podtémat vzdělávací nabídky v předprázdninovém období bude také „já a moje tělo“, jak se chránit před úrazy, co nám hrozí ve vodě, co budeme dělat s odřeným kolenem a proč nám včela dala žihadlo. Zařadíme hry s dopravní tématikou  a na dopravním hřišti.

 

Naše záměry:

–   podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí

–   budeme podporovat a rozvíjet komunikaci s vrstevníky i dospělými

–   posilovat a podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci

–   budeme učit děti dodržovat pravidla bezpečnosti i bez dohledu dospělých

–   budeme učit děti dovednostem jak se chovat u vody, ve městě, na výletě

–   vnímat přírodu a život v ní

–   procvičíme si časové pojmy

–   budeme pracovat s různými výtvarnými technikami v souvislosti s rozvojem

grafomotoriky a dalších dovedností

–   budeme rozvíjet pěvecké dovednosti

–   dále podpoříme rozvoj základních kulturně společenských návyků

–   budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem – rodina

–   podpoříme získání relativní citové samostatnosti

–   budeme rozvíjet schopnost vyjádřit získané pocity a dojmy

–   budeme rozvíjet tvořivost, řešit problémy

–   podpoříme rozvoj paměti a pozornosti

–   podpoříme zájem dítěte o učení

 

DÍLČÍ PROJEKTY

Dílčí projekty školy jsou součástí vzdělávacího obsahu. Do jednotlivých integrovaných bloků budou začleněny dle potřeb a specifik jednotlivých tříd. Jejich naplňování bude vycházet z věkových a individuálních zvláštností dětí. Časová realizace je 1 rok, tak jako integrované bloky. Projekty jsou rámcové, obsahují hlavní záměry a charakteristiku vzdělávací nabídky a jejich rozpracování bude předmětem TVP stejně jako jednotlivé integrované bloky. Činnosti jako prostředek naplnění stanovených záměrů a cílů budou maximálně zohledňovat možnosti dětí jednotlivých tříd, tématicky jsou jednotné pro celou školu s využitím maňásků, které symbolizují dané záměry těchto projektů, abychom mohli dobře naplnit kontinuitu záměru v rámci celého předškolního období.

 1. „Co mi vyprávěli skřítkové“ – se zaměřením na enviromentální výchovu
 2. „Co je zdravé“ – zdravý životní styl
 3. „Už vím“ – prevence patologických je

1. Dílčí projekt „Co mi vyprávěli skřítkové“

„ Abychom pochopili pravidla ekologického chování a dokázali se jimi řídit, potřebujeme vlastnosti a schopnosti jako jsou: láska k přírodě, omezování vlastních potřeb, šetrnost, schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám a schopnost vlastního úsudku             a jednání. Předpokladem pro rozvoj těchto vlastností je ochota poznat sám sebe a síla pracovat na sobě. Základy je proto nutné položit již u malých dětí.“

                                                                                                 Elfriede Pausewangová

 

Záměry a cíle našeho dílčího projektu směřují k naplnění této myšlenky.

Projekt bude včleněn do jednotlivých integrovaných bloků dle specifik jednotlivých tříd a jeho smyslem je posílit oblast enviromentální výchovy.

Vzdělávací nabídka je vztažena k ročním obdobím a činnostem, které se v tomto čase nabízí.

Děti budou pozorovat změny v přírodě v souvislosti s ročním obdobím, sbírat plody a využívat je k činnostem jako je třídění, přiřazování dle druhu apod. Listů z různých druhů stromů bude využito k pohybovým, pěveckým a výtvarným činnostem. Děti budou pomáhat při úklidu spadaného listí na zahradě, zakrývat je hlínou a experimentovat se semeny rostlin.

Budeme si hrát s větvičkami jehličnanů, obkreslovat na papír kůru stromů, počítat letokruhy na smrkovém pařezu, rozpoznávat houby, jejich význam pro zvěř a člověka. Koruny stromů    a ptactvo, mravenci a mraveniště budou dalšími objekty pro pozorování naslouchání zvukům v přírodě. Zimní počasí nabídne pozorování jinovatky, ledu na listech,trávě, experimentování se sněhem, poznání jeho vlastností, a zároveň i experimentování se semeny fazolí, klíčení. Budeme se starat o ptačí návštěvníky naší zahrady.

Na jaře se podíváme k našemu Novému rybníku, řece i potoku. Budeme třídit odpad do určených kontejnerů v naší MŠ.

Vypravíme se na delší pěší výlety.

 

Záměry:

–    budeme se učit pojmenovávat plody, poznávat je hmatem, přiřazovat k rostlinám, jejich význam a užitek

–   budeme poznávat nové rostliny, které vyrostou z plodů

–    budeme rozpoznávat listy dle tvaru a přiřazovat k rostlinám

–    budeme pozorovat klíčení semen

–    rozpoznávat jehličnany dle jehlic

–    seznámíme děti s významem třídění odpadu

–    povedeme děti k poznání s čím vším živým se mohou v lese setkat

–    povedeme děti k odpovědnosti a péči o ptáky a lesní zvěř

–    budeme vytvářet a posilovat pozitivní vztah k přírodě k prostředí ve kterém žijeme

–    budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí

–    budeme podporovat dětskou tvořivost a fantazii

 

V úrovni kompetencí se dostane do popředí

kompetence k učení

kompetence sociální a personální

kompetence činnostní a občanské

 

2. Dílčí projekt „Co je zdravé“

     Hlavním záměrem tohoto projektu je vytvářet u dětí zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu.

Spolupráce v rámci projektů Zdravá 5, Stomatologická prevence.

Projekt sleduje naplňování záměrů v několika oblastech.

Péče o moje tělo:

činnostní charakteristika:

–     každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků

–     dostatek přirozeného pohybu prostřednictvím pohybových her

–     výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek

–     návštěvy tělocvičny s využitím náčiní

–     maximální využití zahradního náčiní a zahrady

–      činnosti spojené s poznáním jednotlivých částí lidského těla

–      budeme si čistit zoubky

–      budeme si hrát na zubaře – správná technika čištění zubů

–      konstruktivní a grafické činnosti

 

      Záměr:

–      budeme rozvíjet u dětí pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví

a uvědoměním si vlastního těla

–      povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a  bezpečí

 

Péče o zdraví

činnostní charakteristika:

–     činnosti zaměřené na otužování organismu

–     smyslové a psychomotorické hry

–     sezónní sporty

–     využívat vodu ve všech podobách na zahradě školy

–     činnosti a hry spojené s  vhodným oblékáním

–     provádění ranního filtru

–    divadlo, maňáskové scénky – hygienické návyky

     

záměr:

–    otužováním dětského organismu chceme přispět k posílení imunitního systému

 

Zdravé stravování

činnostní charakteristika:

–     spolupodílet se na přípravě jídla

–     zařadíme činnosti s poznáním zeleniny, ovoce + zpracování

–     hry na zahradníky, prodavače, kuchaře

 

      záměr:

–     povedeme děti ke zdravému stravování jako základu péče o své zdraví

–     naučíme se znát význam zeleniny a ovoce v naší stravě, vitamíny

 

Relaxace jako prostředek regenerace

činnostní charakteristika:

–     budeme číst pohádky

–     poslouchat relaxační hudbu

–     dle potřeb budeme odpočívat v relaxačních koutcích

–     po tělesné aktivitě zařadíme relaxační chvilky

–     budeme si společně vytvářet pravidla pro společné přátelské klima

–     budeme zařazovat komunitní kruh

 

      záměr:

–     budeme podporovat psychickou a fyzickou zdatnost

 

 

3. Dílčí projekt    „Už vím“

Budeme se snažit:

                naslouchat si

                chovat se k sobě kamarádsky

                řešit problémy v klidu

                vytvářet si společná pravidla

 

Záměrem projektu je věnovat více pozornosti tématu prevence patologických jevů, začlenit ji do každodenní naší práce, tedy do jednotlivých integrovaných bloků záměrně, cíleně.

Hlavní myšlenkou je předcházet nežádoucím projevům chování a jednání nežli je napravovat.

Vycházíme z uvědomění si důležitosti pojmu „sebeúcta“, který je jádrem naší osobnosti, chceme jít cestou „Kdo se naučí vážit si sám sebe, naučí se také vážit si ostatních. 

 

Činnostní charakteristika:

Vzdělávací nabídka bude zaměřena na rozhovory v kom. kruhu, scénky, dramatizace, budeme si vyprávět příběhy, zážitky ze života. Společně si vytvoříme piktogramy vhodného chování, zahrajeme si pohádku, navodíme pohybové a jiné činnosti ve dvojicích. Spolurpáce v rámci projektů Prevence dětem,  HZS Praha, MP , PČR

 

Záměry:

–         povedeme děti k sebeúctě

–     budeme se vzájemně respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy

–     budeme se učit starat se o vše co nás obklopuje, naše prostředí, hračky

–     budeme posilovat pocity uspokojení, uznání

–     budeme dodržovat společná pravidla

–     budeme si navzájem pomáhat

–     povedeme děti k úctě ke starším lidem

–     povedeme děti k vzájemné spolupráci

–     budeme se učit hodnotit své chování a jednání a nést za něj vlastní odpovědnost

 

V úrovni kompetencí se dostane do popředí

kompetence k řešení problémů

komunikativní kompetence

sociální a personální kompetence

činnostní a občanské kompetence

 

DOPLŇKOVÉ PROGRAMY

Záměrem doplňkových programů školy je nabídnout možnost rozvinout dětský talent,        či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem. Základem je maximálně respektovat potřeby dětí, jejich zájem               o nabízenou činnost i v okamžiku, že je projeven jakýmkoliv dítětem..

 1. „Zdravé pískání“ – program posilující zdraví dětí
 2. „Výuka angličtiny“ – program se zaměřením na seznámení s cizím jazykem
 3. „Předplavecký výcvik“ – program posilující zdraví dětí
 4. „Keramika pro všechny“- program zepšující a posilují jemnou i hrubou  motoriky ruky 
 5. „Rytmik“ a „ Sportovní hry“- programy rozvíjející pohybové aktivity 
 6. „Solná jeskyně“ – program podporující zdravý životní styl
 7. „Logohrátky“ – program zaměřující se na logopedickou prevenci
 8. „Zdravé zoubky“ –  program zaměřený na nácvik správné techniky čištění zubů
 9. „NTC“ – systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku.
 10. „Edison little“ – všude na světě jsou lidé, mohu se s nimi domluvit – prohlubování znalostí o jiných zemíchh, kulturách, zvyklostech – dorozumívacím jazykem je angličtina.
 11. „Jóga“ – relaxační techniky pro život

Záměry a vzdělávací nabídka  doplňkových programů  – č. 3., 4.,7.,,8.,9.,10.,11.je rozpracována v jednotlivých plánech. Ostatní jsou doplňkovými aktivitami mimo ŠVP, zde uvedeny informativně.