Směrnice č. 15

Mateřská škola „U Krtečka“ Praha 5 – Motol, Kudrnova 235, příspěvková organizace

Směrnice č. 15

Příspěvek

na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.

Dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), který nabyl platnosti dne 1.1.2005 a vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.ve znění Vyhl.43/2006 Sb. a vyhl. č. 280/2016 Sb. v platném znění  vyplývá, že:

  1. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí, se poskytuje bezúplatně. (Zák. č. 561/2004 Sb.v plat. znění)

( Týká se dětí narozených do 31.8.2017)

  1. Děti, které jsou narozené  1.9.2017 a později, na základě rozhodnutí ředitelky mateřské školy, budou platit jednotné školné ve výši 945,00 Kč měsíčně za celodenní a polodenní docházku. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v  tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši – § 6 odst. 3 – změna vyhlášky 14/2005 Sb.ve znění vyhl. č. 280/2016 část.1 v platném znění.

      Osvobozen od platby  je

          a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

          b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení        příspěvku na péči,

          c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,   

              nebo

          d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a  z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

              § 6 odst. 6 – změna vyhlášky 14/2005 Sb.ve znění vyhl. č. 280/2016

              část.1 v platném znění

             V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v odstavci 6 (změna vyhlášky 14/2005 Sb.ve znění  vyhl.č. 280/2016 část.1 v platném znění) řediteli mateřské školy žádost o osvobození  od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 6, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této  žádosti nabude právní moci.

 

  1. Pokud dítě nebude do mateřské školy docházet ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, částka mu nebude vrácena.

 

      4.  Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu na dobu d se úplata poměrně sníží. (Vyhláška č. 43/2006 Sb.v platném znění § 6 odst. 5 změna vyhlášky 14/2005 Sb.ve znění vyhl.č.280/2016 část.1 v platném znění )

    5.   Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.    

         (Vyhláška č. 43/2006 Sb. v platném znění) – k uvedenému datu musí být částka již připsána  na  účtu mateřské školy, nikoli  pouze odeslaná.

 

V Praze dne 01.09. 2022                                           

                                                                          Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

                                                                                   ředitelka mateřské školy