GDPR – oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Mateřská škola „U Krtečka“, Praha 5 – Motol, Kudrnova 235, příspěvková organizace

(dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení. Informace o Vašich právech a problematice oblasti ochrany osobních údajů naleznete v Prohlášení – poučení o zpracovávání osobních údajů http:/www.msukrteckapraha.cz/gdpr/

Za účelem splnění svých povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

 

Identifikační údaje správce

Název: Mateřská škola „U Krtečka“ Praha 5 – Motol, Kudrnova 325, příspěvková organizace

Sídlo: Kudrnova 235/1A, Praha 5 – Motol

Zastoupena: Mgr. Dagmar Vávrovou Čermákovou

IČO: 70107777

Tel: 257 221 565

ID datové schránky: cz8k2x4

Webové stránky: https://www.msukrteckapraha.cz

 

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení: Mgr. Petr Moucha

Telefon: +420 257 000 844

E-mail: poverenec@praha5.cz

 

Adresa pro osobní jednání:

Úřad městské části Praha 5, Štefánikova 13, 150 22 Praha 5, kancelář č. 209,

úřední hodiny pro veřejnost: pondělí 13:00 – 16:00, středa 10:00 – 12:00 hodin