GDPR

POUČENÍ O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola „U Krtečka“, Praha 5 – Motol, Kudrnova 235

 

IČO:70107777

PROHLÁŠENÍ ŠKOLY

POUČENÍ O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Mateřská škola „ Krtečka“ Praha 5 – Motol (dále jen „škola“) se stará o zpracování osobních údajů dětí, jejích žáků a Vašich osobních údajů (dále jen „Vašich osobních údajů“) a je povinna tyto údaje chránit. Ochranu provádí především transparentní způsobem, etickými informačními postupy a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, avšak především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Obecné nařízením na ochranu osobních údajů“).

 

Smysl řízeného procesu nakládání s osobními údaji v prostředí školy:

Zajištění úplné ochrany Vašich osobních údajů při jejich zpracování je naší prioritou. V případě, že je zpracováváme na základě zákonného oprávnění, anebo jste nám své osobní údaje svěřili na základě uzavřené smlouvy, či udělením souhlasu, náš postup při jejich ochraně spočívá na dodržování pravidel, mezi které patří kontrola přístupu k osobním údajům, zúžení jejich nutného rozsahu a jejich odstranění výmazem či skartací v případě, že již nejsou potřebné anebo platné.

 

1.  Definice zásad a postupů při zpracovávání Vašich osobních údajů:

Toto prohlášení popisuje postup, jakým ke sběru a používání Vašich osobních údajů dochází. Osobními údaji jsou veškeré informace, které se týkají již ztotožněné, popřípadě označitelné fyzické osoby, tzn. osoby, která je přímo či nepřímo identifikovatelná prostřednictvím odkazu na konkrétní identifikátor. Takovým identifikátorem může být například jméno a příjmení, adresné údaje, dále on-line identifikátor anebo odkaz na jeden či více činitelů zvláštních pro svou genetickou, fyzickou, fyziologickou, duševní, ekonomickou, kulturní anebo sociální totožnost.

Ke sběru osobních údajů během výkonu předmětu činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 5 dochází různými způsoby. On-line (elektronicky) a off-line (fyzicky), ať již při výkonu zákonem stanovených povinností či uplatnění jejích práv, anebo v souvislosti s nákupem zboží a služeb, při uzavírání různých typů smluv anebo při spolupráci, komunikaci a poskytování informací či služeb zákonným zástupcům dětí a žáků a při komunikaci s ostatními subjekty a institucemi, anebo při návštěvách a používání našich webových stránek.

Dle Obecného nařízení na ochranu osobních údajů jsme v roli správce osobních údajů a v případě potřeby o naplnění Vašich práv v oblasti osobních údajů se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů či na ředitelku školy. Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy https://www.msukrteckapraha.cz/

 

2. Obecné právní základy pro zpracovávání osobních údajů:

K zpracovávání Vašich osobních údajů dochází vždy na základě právního titulu a zpravidla bývá nezbytné pro splnění určité právní povinnosti, která se na nás vztahuje. Mezi základní právní akty patří především zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, platné a účinné účetní a daňové zákony, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rovněž je zpracování nutné pro splnění smlouvy, jejíž účastníkem jste Vy či jiný subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před samotným uzavřením smlouvy na Vaší žádost či žádost jiné fyzické osoby, která je smluvní stranou. Pro jeden či několik konkrétních účelů nám můžete udělit souhlas se zpracováním svých údajů. Zpracovávání osobních údajů je nutné i pro ochranu životně důležitých zájmů ať již Vašich či jiného subjektu údajů anebo jiné fyzické osoby. Zpracování může být potřebné i pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce osobních údajů pověřen.

A v neposlední řadě je zpracování důležité pro účely oprávněných zájmů správce osobních údajů anebo třetí strany, vyjma případů, kdy před takovými zájmy mají prioritu zájmy anebo základní práva a svobody fyzické osoby, které vyžadují ochranu jejich osobních údajů, především pokud je takovou fyzickou osobou údajů dítě či nezletilý.

 

3. Členění osobních údajů, které shromažďujeme či zpracováváme:

 

 • Identifikační údaje a údaje adresné,
 • informace o údajích, které nám poskytnete během komunikace s námi
 • údaje, jejichž zpracování máme nařízené přímo právním předpisem,
 • informace, jež jsou potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví anebo majetku,

 

Níže uvádíme výčet příkladů údajů, které shromažďujeme a zpracováváme:

 

Konkrétně se jedná o tyto kategorie osobních údajů:

Titul, jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, národnost a státní občanství, adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa, telefon a e-mail, typ zdravotní pojišťovny, lékařské zprávy a zprávy z pedagogicko-psychologické poradny, data a typy očkování, alergie, potvrzení o bezinfekčnosti, kopie karty zdravotní pojišťovny, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, informace o odkladu školní docházky, podpis zákonných zástupců a jiné.

 

4. Účel, pro který bývají osobní údaje zpracovávány:

 1. Pro plnění povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů,
 2. v rámci agendy smluvních závazků a probíhajících smluvních vztahů i včetně jednání se smluvními stranami,
 3. pro opatření k zabezpečení našich systémů, sítí, webových stránek, budov a rovněž i ochrana proti podvodům a při sporných soudních řízeních,
 4. při správě našich každodenních obchodních potřeb, ale i potřeb souvisejících s běžným chodem školy jako například správa finančních účtů a fakturace, správa smluv, správa webových stránek, během kontroly,
 5. pro plnění práv a povinností při výkonu předmětu činnosti správce jakožto příspěvkové organizace a při poskytování informací.

 

5. Kdo jsou příjemci osobních údajů?

Můžeme říci, že obecně škola Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, jen v případě, že by k takovému předání byla povinna či oprávněna na základě právního předpisu nebo byste k němu udělili souhlas.

Pro případ sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Vašeho souhlasu třeba. Subjekty, jež se mají stát zpracovateli osobních údajů, které škola spravuje, vždy pečlivě a řádně prověřujeme a lpíme na tom, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. Se všemi subjekty, které by se v rámci své činnosti pro nás mohly stát zpracovatelem Vašich osobních údajů, máme uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Tento zpracovatel je s Vašimi osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu a po jasně definovanou dobu.

 

Orgány dle dikce zákona:

Dle dikce zákona můžeme osobní údaje týkající se jednotlivců zpřístupňovat veřejným a soudním orgánům, složkám pro uplatnění zákonných práv a povinností či agenturám, a to v rozsahu stanoveným zákonem. V případech jasně stanovených zákonem můžeme osobní údaje poskytovat i třetím stranám, pokud je to nutné například k prokazování, uplatňování anebo ochraně právních nároků.

 

6. Po jakou dobu jsou osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny. Zpravidla se jedná o dobu stanovenou právním řádem České republiky anebo udělenou Vaším souhlasem, či po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu (v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů). Rovněž osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou (do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt) pro případ, kdy bychom museli předkládat informace či doklady v rámci dokazovací povinnosti soudním či správním orgánům.

 

7. Systém řízení ochrany osobních údajů

Škola má stanovena bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů, která spočívají především na technických, fyzických a organizačních principech, které jsou přiměřené a projektované tak, aby zajišťovaly ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním či přístupem anebo jinými způsoby nezákonného zpracování. Přístup k Vašim osobním údajům je omezen pouze na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje mají nebo musí znát. Dbáme na dodržování uceleného systému informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováním Vašich osobních údajů. Tento ucelený systém je však neustále adaptován za účelem zmírnění provozních rizik pro ochranu osobních údajů při zohlednění uplatňovaných postupů a neustále se vyvíjející legislativě v této oblasti.

V některých případech zpracováváme osobní údaje nikoliv jako správci osobních údajů ale v roli zástupců centrálních orgánů veřejné správy v pozici zpracovatele osobních údajů. Tento typ osobních údajů zpracováváme a shromažďujeme jen v rozsahu nutném a dle pokynů správce osobních údajů a nepoužíváme je a ani je nepředáváme dále k vlastním účelům. Dbáme na dodržování kontroly bezpečnosti informací, jejímž účelem je právě ochrana Vašich osobních údajů. Osobní informace a údaje sdělujeme, případně přenášíme pouze dle pokynů správce, anebo za účelem výkonu agend, kterými jsme pověřeni.

 

7. Webové stránky školy:

Jestliže navštívíte naše webové stránky, smíme automaticky shromažďovat určité typy informací pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, nástroje pro analýzu internetového prohlížeče a také protokoly serveru. V celé řadě případů jsou informace shromažďované pomocí souborů cookie a jiných nástrojů používány neidentifikovatelný způsobem, a to bez jakéhokoliv odkazu na osobní údaje.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, jež webová stránka při návštěvě ukládá prostřednictvím prohlížeče na pevný disk počítače či jiného zařízení. Soubory cookie může naše škola používat k zefektivnění používání webových stránek a také k přizpůsobení preferencí procházení a zlepšení funkce webových stránek. Tyto soubory je možné rovněž využívat k řízení výkonu a shromažďování informací o tom, jakým způsobem jsou používány webové stránky školy pro analytické účely. Jsou dva druhy souborů cookie, a to soubory cookie relace, jež jsou z Vašeho zařízení odstraněny po opuštění naší webové stránky a dále trvalé soubory cookie, jež zůstávají ve Vašem zařízení po delší dobu, anebo dokud je přímo Vy samy neodstraníte.

Škola může používat lokální uložené objekty (Cookie Flash) a podobné technologie k personalizaci a zlepšování uživatelského zážitku on-line. Aplikace Adobe Flash Player umožňuje rychlý vývoj dynamického obsahu, kterými jsou například videoklipy či animace. Tyto soubory jsou spravovány prostřednictvím jiného rozhraní, než které Vám poskytuje Váš webový prohlížeč. Podrobnější informace o správci souborů cookie Flash můžete získat na stránce www.adobe.com.

V souborech protokolů z našeho serveru mohou být shromažďovány informace o tom, jakým způsobem jednotliví uživatelé používají naše webové stránky, tedy údaje o použití mezi které patří i mimo jiné název domény uživatele, typ prohlížeče a operační systém, jazyk poskytovatele internetových služeb, IP adresa (internetový protokol), lokalita anebo odkaz ze kterého uživatel přišel na naší webovou stránku a také web, jež jste navštívili před příchodem na naší webovou stránku a rovněž i webová stránka, kterou navštívíte po opuštění webové stránky naší společnosti, dále i čas strávený na webových stránkách naší společnosti. Tyto údaje o používání naší webové stránky můžeme sledovat a využívat k hodnocení jejího výkonu a činnosti pro zlepšení designu a funkcí a v neposlední řadě k bezpečnostním účelům.

Jako uživatel můžete nastavení svého internetového prohlížeče změnit tak, že přijaté soubory cookie se Vám budou automaticky blokovat, či budete na jejich přijetí upozorněni, anebo mohou být rovnou mazány. Můžete však našimi webovými stránkami procházet i tak, že využijete anonymního profilu prohlížeče. Podrobnější rady a informace o úpravách anebo změnách nastavení Vašeho internetového prohlížeče naleznete v příručce či v nápovědě k prohlížeči. Jestliže nesouhlasíte s použitím soborů cookie či jiných obdobných technologií, jež ukládají informace do Vašeho zařízení, musíte patřičným způsobem změnit nastavení svého prohlížeče. Rádi bychom Vás upozornili, že některé funkce našich webových stránek nemusejí pracovat správně, jestliže zakážete příjem souborů cookie anebo těchto technologií.

V případech, kdy je to požadováno platnými zákony, budete požádáni o vyjádření souhlasu s příjmem určitých souborů cookie či obdobných technologií dřív, než je použijeme anebo uložíme do Vašeho počítače či obdobného zařízení.

 

Informace o propojených stránkách:

Na webových stránkách školy můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran, tzv. propojené stránky, které nejsme povinni hodnotit, zkoumat ani kontrolovat. Každá z těchto propojených stránek může mít nastavené vlastní podmínky použití a obsahovat vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů. Jakožto uživatelé těchto propojených stránek se musíte s těmito podmínkami seznámit svévolně a dodržovat je. V takovém případě nenese škola odpovědnost za zásady a postupy jakýchkoliv propojených stránek či jiných odkazů, jež se na těchto stránkách nacházejí. Takové odkazy totiž nepředstavují naše schválení propojených webů anebo jiných společností či služeb. Z výše uvedených důvodů Vám doporučujeme, abyste se jako uživatelé seznámili s podmínkami a odpovídajícími dokumenty těchto propojených webů dříve, než je začnete aktivně používat.

Webové stránky školy nejsou zaměřeny na děti a mladistvé a nevyužíváme je k vědomému získávání osobních údajů od dětí a mladistvých ani k poskytování služeb dětem či mladistvým. V případě, že zjistíme, že dítě poskytlo své osobní údaje prostřednictvím některého z našich webů, tyto údaje ze svých systémů odstraňujeme.

Na našich webových stránkách můžeme také používat službu Google Analytics pro shromažďování informací o on-line aktivitách uživatelů webových stránek, jako například navštívené webové stránky, odkliknuté odkazy či provedená vyhledávání. Takové informace využíváme pro sestavování zpráv a vylepšování našeho webu. Jak bylo uvedeno výše soubory cookie anonymně shromažďují informace, jakými jsou například počet návštěvníků na webu, odkud návštěvníci na web přišli a webové stránky, které navštívili. Vytvořené informace těmito soubory a Vaše aktuální adresa IP budou přeneseny z Vašeho internetového prohlížeče a budou uloženy na serverech Google ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Společnost Google bude tyto informace používat ve Vašem zastoupení, a to pro účely vyhodnocení způsobu, jakým používáte Váš web, jak bylo uvedeno výše.

Jakákoliv IP adresa získaná prostřednictvím služby Google Analytics nebude spojena s jakýmikoli jinými daty v držení společnosti Google. Podobnější informace o údajích shromažďovaných službou Google Analytics získáte na adrese http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverwiev.html.

Jak již bylo uvedeno tyto soubory cookie můžete zablokovat pomocí odpovídajícího nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Jestliže tak učiníte, je možné, že nebudete moci plně využívat funkce našich webů.

Naše weby mohou také používat remarketingovou technologii společnosti Google, která umožňuje zobrazit všem uživatelům, jež již navštívili naše on-line služby a projevily zájem o cílenou inzerci na webových stránkách partnerské sítě Google. Jestliže o příjem cílené inzerce nemáte zájem, můžete používání souborů cookie pro tyto účely zakázat na adrese http://www.google.com/settings/ads/. Musíme Vás však upozornit, že společnost Google uplatňuje vlastní zásady na ochranu osobních údajů, jež jsou na našich zásadách nezávislé, z tohoto důvodu nemůžeme ani přebrat žádnou zodpovědnost za tyto zásady a postupy společnosti Google. Seznamte se tedy se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google před navštívením webových stránek MČ Praha 5 na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

8. Jaká jsou Vaše práva?

V relevantních případech a do přípustné míry máte možnost se na nás obracet, a to za účelem uplatnění svého práva, v jehož rámci je škola povinna Vám bez zbytečného odkladu sdělit tyto informace (tzv.: aktivní práva):

 1. Účel zpracovávání Vašich osobních údajů,
 2. konkretizaci zpracovávaných osobních údajů či jejich kategorií, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy či kritéria použitá ke stanovení takové doby,
 4. kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů, případně kategorii příjemců,
 5. povahu automatizovaného zpracování, pokud jsou osobní údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů (škola neprovádí automatizované zpracování osobních údajů pro rozhodování),

a i dalších tzv. pasivních práv, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Rovněž máte právo nás kontaktovat v případě údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu za účelem odvolání tohoto souhlasu. Jestliže jste nám však udělili souhlas se zpracováváním, který odvoláte, jeho odvoláním není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání Vašeho souhlasu rovněž nemá vliv na náš případný vzájemný smluvní vztah.

V případě, že byste se domnívali, anebo zjistili, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života či se zákonem, je Vaším právem nás požádat o vysvětlení anebo nás vyzvat k odstranění protiprávního stavu odstraněním Vašich osobních údajů, k omezení zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby, či vyjádřit námitky proti zpracovávání a právem na přenos dat.

Tato svá práva můžete uplatnit prostřednictvím ředitelky školy a u pověřence pro ochranu osobních údajů https://www.msukrteckapraha.cz/

 

Pakliže dojde z naší strany k porušení povinností, můžete své podněty v oblasti ochrany Vašich osobních údajů směrovat k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/) se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: 234 665 111.

Vašim dobrovolným učiněním poskytnutí osobních údajů berete na vědomí a zároveň souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a používáním údajů, ve smyslu, jak je uvedeno v tomto prohlášení a poučení. V nutných případech Vás požádáme o udělení Vašeho výslovného souhlasu.

Škola si vyhrazuje právo realizovat úpravy, změny a potřebné aktualizace tohoto prohlášení a poučení, a proto Vám doporučujeme, abyste si pravidelně ověřovali, že máte k dispozici aktuální verzi tohoto dokumentu.

Datum účinnosti: 01.10.2019