Otevření mateřské školy

Vážení rodiče,

přivítáme Vás v naší mateřské škole opět  dne  1.9.2020.

Mateřská škola bude otevřena za zpřísněných hygienických podmínek, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

 • Docházka do mateřské školy:

Každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ podepsat  seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění

 

Osoby s rizikovými faktory:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

3. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (1-7) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 •   písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 •   písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

(zdroj:metodický pokyn MŠMT) 

 • Provoz mateřské školy

06:30 – 17:30

 • Příchod do mateřské školy:

06:30 – 07:00 – rodiče mohou vstoupit s dítětem do budovy školy, převléknou jej v šatně a předají pedagogovi ve třídě – po celou dobu pobytu v budově MŠ musí mít doprovázející osoba ústa a nos zakryta rouškou, během pobytu v prostorách školy dodržuje bezpečnostní pravidla COVID 19 – bezpečné rozestupy, dbát dbát pokynů pedagoga a případně vyčkat se vstupem do budovy do doby, kdy bude možné zmíněná pravidla dodržet – bezpečný odstup v šatnách a prostorách chodeb. Pedagog změří dětem teplotu bezkontaktním teploměrem, rodiče vyčkají výsledku měření a následně si pedagog převezme děti. 

07:01 – 08:00 – každých 15 minut – tedy

 • 07:15
 • 07:30
 • 07:45
 • 08:00

Přijde ke dveřím mateřské školy pedagog, který změří dětem teplotu bezkontaktním teploměrem, rodiče vyčkají výsledku měření a následně si pedagog převezme děti. Příchod po 08:00 není z provozních důvodů možný.

Pro usnadnění orientace v rozestupech – každá kytička na zemi – splňuje podmínky bezpečného odstupu

Pro snadnost přenesení osobních věcí dítěte od vchodu do šatny mateřské školy budou mít děti z domova látkovou tašku ve které budou věci mít.

 • Vyzvedávání dětí:

„Po obědě“

 1. Pavilon – Tygříci, Slůňata –           12:45
 2. Pavilon   – Papoušci , Medvídci – 13:00

Odpoledne

Ze zahrady mateřské školy – vstup do budovy pouze v souladu s bezpečnostními pravidly

COVID 19 – dodržení bezpečnostních rozestupů, v šatně mohou být současně pouze dva zák. zástupci dětí s dodržením bezpečného rozestupu, prosím o maximální ohleduplnost při setkávání na chodbách a dodržení bezpečnostních rozestupů. Z II. Pavilonu je východ z budovy pouze východem na zahradu.

Níže uvádím pokyny z Metodického pokynu MŠMT:

Cesta do a z mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou;
 • Mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

V prostorách mateřské školy

 •  Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 •  Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Pobyt venku

 •  Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 •  Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně 1x denně. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz). 
 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 • Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 •  Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

 • Dle místních podmínek, množství dětí a personálu je možné zvažovat jednu z následujících možností:
 •  • Školní stravování – v běžné podobě.
 •  • Školní stravování – studené balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 • Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

Děkujeme Vám za přečtení tohoto materiálu a těšíme se na Vaše děti

 

Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková